prev
next

Бизнесийн Зээл

Бизнесийн үйл ажиллагаа эхлэж байгаа болон эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нь санхүүжүүлэх, дэмжих зорилготой олгогдох зээл юм.

 • Зээлийн хэмжээ: 100.000-100.000.000 төгрөг.
 • Зээлийн хүү : 3.5%-3.8%.
 • Зээлийн хугацаа: 1-12 сар.
 • Барьцаа: Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө(орон сууц, хашаа байшин, газар, автомашин)
 • Зээл олголт: Зээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Хэрэглээний Зээл

Бизнесийн үйл ажиллагаа эхлэж байгаа болон эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгийн дутагдлыг нь санхүүжүүлэх, дэмжих зорилготой олгогдох зээл юм.

 • Зээлийн хэмжээ: 100.000-100.000.000 төгрөг.
 • Зээлийн хүү : 3.5%-3.8%.
 • Зээлийн хугацаа: 1-12 сар.
 • Барьцаа: Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө(орон сууц, хашаа байшин, газар, автомашин)
 • Зээл олголт: Зээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Өрхийн Зээл

Тогтмол орлоготой иргэдийн буюу өрхийн богино хугацааны бэлэн мөнгөний дутагдалыг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

 • Зээлийн хэмжээ: 100.000-10.000.000 төгрөг/тухайн хүний 6 сарын цэвэр цалингийн 60%-80%-иас хэтрэхгүй.
 • Зээлийн хүү : 3.5%-3.8%
 • Зээлийн хугацаа: 1-12 сар.
 • Барьцаа: Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө(орон сууц, хашаа байшин, газар, автомашин)
 • Зээл олголт: Зээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ