prev
next

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Кловер Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь 2015 оны 1 дугаар сарын 14-ны өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 25 тоот тогтоолын дагуу итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид харилцагчийн хөрөнгийг өсгөх замаар хамтран ажиллаж, банкны хадгаламжийн хүүнээс ямагт өндөр үр ашигтай хамгийн уян хатан нөхцөлтэйгээр итгэлцлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу тал:
• Арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүүнээс өндөр ашиг /үр шим/ хүртээнэ.
• ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны байнгын хяналтанд байж улирал бүр өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, төлбөрийн чадвар, зээлийн чанарын үзүүлэлт гэх мэт зохистой харьцаануудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллах үүрэг хүлээдэг.

Бизнесийн зөвлөгөө

Кловер ББСБ нь санхүүгийн асуудлууд, бизнесийн бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлууд, хөрөнгө оруулалтын эсрэг арга хэмжээ, бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн залгамж холбоо, зөвлөгөө өгөх зэрэгт зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Сургалт

Бид бизнес эрхлэх гэж байгаа болон бизнес эрхэлж буй иргэдэд бизнесээ эхлүүлэх болон өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж бизнесийн сургалт болон зөвлөгөөг өгнө.