prev
next

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэмжлэгчийн бэлэн мөнгө, зээл бусад активыг үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг /үр шим/ олж өгөх зорилгоор тэдгээртэй харилцан тохиролцож байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр итгэмжлэгдэгчээс гэрээнд заасан хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, харилцагч та манай ББСБ-д итгэл хүлээлгэн мөнгөн хөрөнгөө байршуулж, тодорхой хугацааны дараа бид таны өгсөн мөнгөн хөрөнгийг өсгөн, буцааж өгнө гэсэн үг. ББСБ-ын итгэлцлийн үйлчилгээ нь банкны хадгаламжийн үйлчилгээтэй төстэй үйлчилгээ юм. ББСБ-ын танд өсгөж өгөх мөнгөн дүн нь банкны хадгаламжийн хүүнээс ямагт өндөр байна.

Бизнесийн зөвлөгөө

Кловер ББСБ нь санхүүгийн асуудлууд, бизнесийн бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлууд, хөрөнгө оруулалтын эсрэг арга хэмжээ, бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн залгамж холбоо, зөвлөгөө өгөх зэрэгт зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Сургалт

Бид бизнес эрхлэх гэж байгаа болон бизнес эрхэлж буй иргэдэд бизнесээ эхлүүлэх болон өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж бизнесийн сургалт болон зөвлөгөөг өгнө.