prev
next

САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгчдийн хувьд алдагдсан боломжийн өртөгийг хамгийн бага байлгах, оновчтой шийдвэр гаргахад үнэн зөв мэдээллийг бодитой эх үүсвэрээс цаг алдалгүй шуурхай авах хэрэгцээ, шаардлагын үндсэн дээр бид хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

СУРГАЛТ

Бид бизнес эрхлэх гэж байгаа болон бизнес эрхэлж буй иргэдэд санхүүгээ хэрхэн зөв удирдах болон бизнесээ өргөжүүлэхэд нь зориулж бизнесийн сургалт, зөвлөгөөг өгч байна.