prev
next

ИТГЭЛЦЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Кловер Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь 2015 оны 1 дугаар сарын 14-ны өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 25 тоот тогтоолын дагуу итгэлцлийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид харилцагчийн хөрөнгийг өсгөх замаар хамтран ажиллаж, банкны хадгаламжийн хүүнээс ямагт өндөр үр ашигтай хамгийн уян хатан нөхцөлтэйгээр итгэлцлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу тал:
• Арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүүнээс өндөр ашиг /үр шим/ хүртээнэ.
• ББСБ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны байнгын хяналтанд байж улирал бүр өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ, төлбөрийн чадвар, зээлийн чанарын үзүүлэлт гэх мэт зохистой харьцаануудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллах үүрэг хүлээдэг.

САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

Хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгчдийн хувьд алдагдсан боломжийн өртөгийг хамгийн бага байлгах, оновчтой шийдвэр гаргахад үнэн зөв мэдээллийг бодитой эх үүсвэрээс цаг алдалгүй шуурхай авах хэрэгцээ, шаардлагын үндсэн дээр бид хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зөвлөгөө үзүүлдэг.

СУРГАЛТ

Бид бизнес эрхлэх гэж байгаа болон бизнес эрхэлж буй иргэдэд санхүүгээ хэрхэн зөв удирдах болон бизнесээ өргөжүүлэхэд нь зориулж бизнесийн сургалт, зөвлөгөөг өгч байна.